Albo Wydział III?…

System kształcenia na Wydziale Wokalnym przygotowuje artystów-śpiewaków do występów solowych, scenicznych i estradowych,ale również do działalności pedagogicznej w ramach odrębnej specjalności. Obok nauczania przedmiotów muzycznych, stanowiących podstawę procesu dydaktycznego, prowadzone są zajęcia związane z grą aktorską i ruchem scenicznym. Znajduje to swoje odbicie w działalności artystycznej Wydziału, która obejmuje formy wokalno-instrumentalne, w tym sceniczne. Studenci specjalności pieśniarsko-oratoryjnej mogą również kształcić się w zakresie interpretacji muzyki dawnej.

Studenci Wydziału Wokalnego przygotowują  i prezentują w każdym roku akademickim dzieło operowe, a także biorą udział w licznych koncertach na terenie uczelni i poza nią. W ciągu pięćdziesięcioletniej działalności Wydziału wystawiono wiele dzieł operowych, m.in. „Włoszkę w Algierze” G. Rossiniego, „Napój miłosny” G. Donizettiego, „Krakowiaków i Górali” J. Stefaniego czy „Wesele Figara” W.A. Mozarta. Zrealizowano również szereg spektakli teatralnych. W realizacji większości dzieł operowych ze studentami Wydziału Wokalnego współpracuje Akademicka Orkiestra Kameralna, Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej,  a także Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia  im. R. Bukowskiego we Wrocławiu.

KIERUNKI STUDIÓW:
Kierunek: wokalistyka

Zakresy:
– wokalno-aktorska 
– pieśniarsko-oratoryjna
 

RODZAJE STUDIÓW:
– studia stacjonarne:
3-letnie I stopnia (licencjackie),
2-letnie II stopnia (magisterskie)
3-letnie III stopnia (doktoranckie)

– studia niestacjonarne:
3-letnie III stopnia (doktoranckie)


STUDIA PODYPLOMOWE:
Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki