+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

ANIMACJA I EDUKACJA MUZYCZNA

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja i edukacja muzycznastudia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu animacja i edukacja muzyczna otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia  i studia podyplomowe. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i w placówkach pozaszkolnych,
  • diagnoz potrzeb społeczno-kulturalnych w lokalnych społecznościach,
  • działalności w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i kultury muzycznej, 
  • projektów animacyjnych (planowanie, organizacja, promocja, koordynacja i realizacja),
  • działalności w zakresie organizowania imprez muzycznych.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów I stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie animacja i edukacja muzyczna uprawnia m. in. do podjęcia pracy  w szkolnictwie ogólnym podstawowym i ponadpodstawowym oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00