+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

ANIMACJA KULTURY Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ I PRODUKCJĄ WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja kultury z edukacją muzyczną i produkcją wydarzeń artystycznych – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu animacja kultury z edukacją muzyczną i produkcją wydarzeń artystycznych otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i  instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
  • działalności w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych: festiwali, konkursów  i imprez muzycznych,
  • wydarzeń w sektorze kultury – planowania ich harmonogramów, dokonywania ewaluacji, promocji i marketingu, 
  • działalności i organizacji technik pracy zespołu (grupy osób) w instytucjach kultury  i mediach,
  • projektów w sektorze kultury – planowanie koncepcyjne i źródła finansowania, 
  • działalności managerskiej w instytucjach kultury.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie animacja kultury z edukacją muzyczną i produkcją wydarzeń artystycznych uprawnia (pod warunkiem uzyskania odpowiednich kwalifikacji na studiach I stopnia), do podjęcia pracy w szkolnictwie ogólnym podstawowym  i ponadpodstawowym, instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz instytucjach kulturalnooświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, w mediach, a także prowadzenia samodzielnej działalności projektowej w zakresie działań społeczno-kulturalnych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00