+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Kierunki i formy studiów

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022 prowadzone będą następujące formy kształcenia:

– studia stacjonarne 
I stopnia (3-letnie)  – wszystkie kierunki
II stopnia (2-letnie) – wszystkie kierunki

– studia niestacjonarne
I stopnia – kierunek: kompozycja i teoria muzyki, zakres: teoria muzyki

– studia niestacjonarne 
I i II stopnia – kierunek: instrumentalistyka oraz jazz i muzyka estradowa

– studia podyplomowe

– Studium Pedagogiczne

– English Division
studia I stopnia (3 letnie) oraz studia II stopnia (2 letnie) 

English Division – studia prowadzone są na kierunku instrumentalistyka, jazz i muzyka estradowa oraz wokalistyka w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Studia skierowane są do polskich i zagranicznych kandydatów, których znajomość języka angielskiego jest na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ.

To studia płatne, a kierunek uruchamiany jest jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów.Aktualne opłaty za studia znajdują się na stronie internetowej amuz.wroc.pl w zakładce „Kandydat”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Osobiście:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, Budynek A, pok. 011, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 8:00 – 16:00

Pocztą, na adres:
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław z dopiskiem „REKRUTACJA”

Opłaty, zakwaterowanie

Opłata rekrutacyjna
Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi: 150,00 zł.
Opłata jest bezzwrotna, niezależnie od wyników przeprowadzonego postępowania.

Wpłaty za postępowanie rekrutacyjne należy dokonać na konto uczelni:
Santander Bank Polska S.A. 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428
W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata rekrutacyjna” oraz imię i nazwisko kandydata

lub osobiście w Kasie Akademii:
Budynek A (wejście główne od pl. Jana Pawła II), pok. 020, pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
poniedziałek–piątek, godz. 11.00–14.00
Dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych.

Opłaty za Studia

Wszystkie kierunki studiów stacjonarnych I i II stopnia, poza English Division, są bezpłatne dla polskich obywateli oraz dla cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. obywateli UE czy osób z Kartą Polaka). Dla pozostałych osób studia są płatne. Studia stacjonarne English Division, studia niestacjonarne, a także wszystkie studia podyplomowe oraz Studium Pedagogiczne są odpłatne. 

Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowej amuz.wroc.pl w zakładce „Kandydat”.

Stypendia na pierwszym roku studiów

Stypendium socjalne

Można je otrzymywać w przypadku niskiego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Należy złożyć wniosek stypendialny wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wysokość dochodów. Nie jest brany pod uwagę wiek studenta. Możliwe jest także otrzymanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom stu-dencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamiesz-kania do Akademii uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Należy wówczas udokumentować opłaty, przedkładając np. umowę najmu mieszkania, pokoju, w tym miejsca w domu studenckim innej uczelni. 

Stypendium Rektora

Przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce studentowi studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, o ile jest on laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem
lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium specjalne

Może je otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

Zapomogi

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Kredyty studenckie

Studenci studiów I oraz II stopnia, a także osoby ubie-gające się o przyjęcie na studia (pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia), mogą starać się
o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium oraz zapomogę tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.  Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w dniach od 1 do 30 września 2021 r., w godzinach urzędowania.

Informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać: 
– osobiście, w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, Budynek A, pok. 006
– telefonicznie, pod numerem 71 310 05 12 lub 71 310 05 15

– mailowo, pod adresem: stypendia@amkl.edu.pl

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia 

wykaz dokumentów:

 • wypełniony w systemie rejestracji internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wystawiony przez OKE), do okazania w celu potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem

Uwaga: Tegoroczni absolwenci szkół średnich zamiast świadectwa dojrzałości przedstawiają zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

 • jedna kserokopia okazanego świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm oraz ta sama fotografia w postaci elektronicznej (na płycie CD, format jpg, rozmiar 300×375 pikseli, rozdzielczości 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku: 0,6 MB). Fotografia powinna spełniać wymagania określone dla zdję-cia do dowodu osobistego
 • deklaracja – wybór języka obcego (na formularzu dostępnym na stronie Akademii)
 • dowód wpłaty za egzamin wstępny
 • dokumenty dodatkowe, warunkujące przyjęcie na poszczególne kierunki studiów:

Dokumenty należy składać w teczkach na gumkę, opisanych według wzoru podanego w Informatorze na str. 36

Studia II stopnia 
wykaz dokumentów:

 • wypełniony w systemie rejestracji internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem, o ile był wydany, do okazania w celu potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem

Uwaga: 

tegoroczni absolwenci studiów wyższych zamiast dyplomu przedstawiają zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu tytułu zawodowego „licencjat” lub „magister”, wraz
z uzyskaną oceną końcową

 • jedna kserokopia okazanego dyplomu i suplementu lub zaświadczenia
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm oraz ta sama fotografia w postaci elektronicznej (na płycie CD, format jpg, rozmiar 300×375 pikseli, rozdzielczości 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku: 0,6 MB). Fotografia powinna spełniać wymagania określone dla zdjęcia do dowodu osobistego
 • deklaracja – wybór języka obcego (na formularzu dostępnym na stronie Akademii)
 • dowód wpłaty za egzamin wstępny
 • dokumenty dodatkowe, warunkujące przyjęcie na poszczególne kierunki studiów:

Dokumenty wydane za granicą RP

Świadectwo dojrzałości

W przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości poza granicami Polski:

 • świadectwo winno być zalegalizowane lub opatrzone apostille, lub kandydat wraz ze świadectwem powinien złożyć zaświadczenie z Kuratorium Oświaty o równoważności dokumentu uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości
 • dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego albo tłumaczenie powinno być poświadczone przez polskiego konsula lub inny uprawniony podmiot w kraju wydania
 • gdy wymagane jest zaopatrzenie dokumentu w apostille lub jego legalizacja, najpierw należy uzyskać apostille lub legalizację, a następnie sporządzić tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (apostille lub legalizacja powinny również zostać przetłumaczone)

Dyplom ukończenia studiów wyższych

W przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski, do dyplomu należy dołączyć:

 • legalizację lub apostille tego dyplomu lub, dodatkowo, zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez jednostkę organizacyjną uczelni wyższej w RP
 • tłumaczenie dyplomu wraz z legalizacją lub apostille na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego albo tłumaczenie powinno być poświadczone przez polskiego konsula lub inny uprawniony podmiot w kraju wydania

Cudzoziemcy

Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie
na studia, znajduje się na stronie internetowej amuz.wroc.pl w zakładce „Kandydat”

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenie powinno być poświadczone przez polskiego konsula lub inny uprawniony podmiot w kraju wydania. 

Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale do wglądu pracownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

W przypadku, gdy wymagane jest zaopatrzenie dokumentu w apostille lub jego legalizacja, najpierw należy uzyskać apostille lub legalizację, a następnie sporządzić tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (apostille lub legalizacja powinny również zostać przetłumaczone).

Studium 

Pedagogiczne

Studium Pedagogiczne prowadzi odpłatne kształcenie pedagogiczne na zasadach kursu dokształcającego. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, w układzie semestralnym. Trwają 4 semestry. Przygotowane są dla studentów, doktorantów oraz absolwentów AMKL
i innych uczelni. 

Wykaz dokumentów:

 • wydrukowany i podpisany przez kandydata formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej amuz.wroc.pl
 • w przypadku kandydatów niebędących aktualnie studentami AMKL, dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem,
  o ile był wydany, do okazania w celu potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem oraz kserokopię dyplomu wraz z suplementem

Uwaga: Tegoroczni absolwenci studiów wyższych zamiast dyplomu przedstawiają zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu tytułu zawodowego „licencjat” lub „magister”, wraz z uzyskaną oceną końcową  

 • jedna fotografia zgodna z wymogami stawianymi fotografii do dowodu osobistego

Warunkiem przyjęcia jest podpisanie umowy dotyczącej kształcenia w Studium Pedagogicznym.

Studium Pedagogiczne jest płatne. Informacja o opłatach znajduje się na stronie internetowej amuz.wroc.pl w zakładce „Kandydat”.

Rekrutacja krok po kroku

rejestracja internetowa

 • Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym AMKL na stronie internetowej amuz.wroc.pl i otrzymuje numer rekrutacyjny
 • Drukuje formularz zgłoszeniowy i go podpisuje

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 • Formularz oraz komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych składa w siedzibie AMKL lub przesyła pocztą

KWALIFIKACJA

 • Dokumenty Kandydata przechodzą weryfikację formalną
 • Kandydat sprawdza wynik weryfikacji formalnej w systemie rekrutacji online; uzyskuje tam również informację o terminie i miejscu egzaminu wstępnego
 • Kandydat uzupełnia brakujące dokumenty, o ile jest taka potrzeba

EGZAMIN WSTĘPNY

 • Kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego  (do wszystkich etapów, o ile przewidziano więcej niż jeden)
 • Po zakończeniu egzaminów Komisja ogłasza wyniki egzaminów na stronie internetowej amuz.wroc.pl w zakładce „Kandydat” oraz na tablicach informacyjnych w AMKL

PRZYJĘCIE

 • Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia
 • Lista przyjętych jest ogłaszana na stronie internetowej amuz.wroc.pl w zakładce „Kandydat” oraz na tablicach informacyjnych w AMKL

STATUS STUDENT

 • Osoba przyjęta na studia jest wpisana na listę studentów
 • Dnia 1 października składa ślubowanie (które podpisuje w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich), odbiera legitymację studencką i nabywa prawa studenta

WARUNKI PRZYJĘĆ I EGZAMIN WSTĘPNY

STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE (3-letnie)
Warunkiem rozpoczęcia studiów I stopnia na wszystkich kierunkach jest posiadanie świadectwa dojrzałości. 

Przyjęcie na studia następuje na podstawie:
–  wyników egzaminu maturalnego oraz
–  wyników egzaminu wstępnego

Wymagane wyniki egzaminu maturalnego na studiach I stopnia dla kandydatów:
–    z „nową maturą”: uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości
–    ze „starą maturą”: uzyskanie co najmniej oceny „dopuszczający” lub „mierny” z części pisemnej z języka polskiego na świadectwie dojrzałości
–    z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację Baccalaureate

Organization z siedzibą w Genewie: uzyskanie co najmniej 24 punktów na dyplomie IB.

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się również Kandydaci, którzy legitymują się świadectwem uzyskanym poza granicami RP, nostryfikowanym lub uznanym za równorzędne ze świadectwem wydanym w Polsce, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zakres: KOMPOZYCJA 

(studia stacjonarne)

– wiadomości w zakresie szkoły muzycznej 

II stopnia

–  konkursowy egzamin wstępny:

· przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

· sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii (na poziomie podstawy programowej szkół muzycznych II st.)

– przykłady muzyczne i arkusze do rozwiązywania zadań oraz przesłanie pliku z własnym

nagraniem ćwiczenia solfeżowego

Nagranie ćwiczenia solfeżowego należy umieścić najpóźniej tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA.

Zakres: TEORIA MUZYKI 

(studia stacjonarne i niestacjonarne)

–  wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

–  konkursowy egzamin wstępny:

· rozmowa kwalifikacyjna w zakresie literatury muzycznej i form muzycznych

· sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii (na poziomie podstawy programowej szkół muzycznych II st.)

– przykłady muzyczne i arkusze do rozwiązywania zadań oraz przesłanie pliku z własnym

nagraniem ćwiczenia solfeżowego

Nagranie ćwiczenia solfeżowego należy umieścić najpóźniej tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA.

Zakres: MUZYKOTERAPIA 

(studia stacjonarne)

–  wiadomości w zakresie szkoły muzycznej I stopnia

–  konkursowy egzamin wstępny:

· ocena przydatności zawodowej (egzamin ustny)

· egzamin ustny z wiedzy ogólnomuzycznej (historia muzyki, zasady muzyki)

· wykonanie dwóch przygotowanych utworów na dowolnym instrumencie oraz wykonanie dowolnego utworu wokalnego (solo lub z akompaniamentem instrumentu)

Kierunek: dyrygentura (studia stacjonarne)

–   wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

–   konkursowy egzamin wstępny:

· dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczną i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

· sprawdzian przydatności zawodowej w  zakresie kształcenia słuchu i harmonii (na poziomie podstawy programowej szkół muzycznych II st. ) – przykłady muzyczne i arkusze do rozwiązywania zadań oraz przesłanie pliku z własnym nagraniem ćwiczenia solfeżowego

Nagranie ćwiczenia solfeżowego należy umieścić najpóźniej tydzień przed egzaminem
w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA.

Kierunek: instrumentalistyka

(studia stacjonarne, niestacjonarne i English Division)

– wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

– konkursowy egzamin wstępny (dwa etapy)

· Etap I:

Egzamin z gry na instrumencie:

prezentacja programu obejmującego utwory różnych epok i reprezentującego różne style muzyczne (program podano na stronach 28, 29, 31)

· Etap II:

Część 1: czytanie a vista

Część 2: przygotowanie utworu zadanego przez Komisję egzaminacyjną

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim.

Kierunek: jazz i muzyka estradowa

(studia stacjonarne, niestacjonarne i English Division)

– wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

– konkursowy egzamin wstępny (dwa etapy)

· Etap I:

Egzamin praktyczny:

prezentacja programu gry na instrumencie w przypadku instrumentów jazzowych, śpiew dla wokalistów jazzowych, przegląd samodzielnych prac twórczych oraz gra na instrumencie – dla zakresu: kompozycja i aranżacja (program podano na stronach 33, 35)

· Etap II:

Część 1: czytanie a vista

Część 2: przygotowanie utworu zadanego przez Komisję egzaminacyjną

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim.

Kierunek: wokalistyka 

(studia stacjonarne i English Division)

–  wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

–  konkursowy egzamin wstępny (trzy etapy)

· Etap I:

Dwuczęściowy egzamin ze śpiewu solowego.

Obowiązuje wykonanie kompozycji wokalnych z pamięci z akompaniamentem fortepianu:

Część 1: utwór kompozytora polskiego oraz utwór dowolny

Część 2: aria (arietta) barokowa lub klasyczna, pieśń romantyczna oraz utwór dowolny 

Kandydat może w II części powtórzyć jeden z utworów wykonywanych w części I

· Etap II: 

Kształcenie słuchu (egzamin ustny)

· Etap III:

Część 1: Kolokwium z wiedzy dotyczącej kierunku studiów (egzamin ustny) 

Część 2: Rozmowa kwalifikacyjna

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim.

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne)

– wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

– konkursowy egzamin wstępny 

Zakres: EDUKACJA MUZYCZNA Z PROWADZENIEM ZESPOŁÓW 

1. Egzamin praktyczny:

 • sprawdzian dyspozycji manualnych (realizacja schematów metrycznych na 2, 3 i na 4), 
 • prezentacja dyspozycji głosowych (wykonanie pieśni lub piosenki z jednocześnie realizowanym przez siebie akompaniamentem instrumentalnym – na dowolnym instrumencie [o określonej wysokości dźwięku]).

2. Egzamin ustny z kształcenia słuchu:

 • rozpoznanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
 • rozpoznanie metrum, rytmu i wysokości dźwięków podanej melodii,
 • śpiewanie trójdźwięków i czterodźwięków,
 • czytanie nut głosem: śpiewanie a vista ćwiczenia tonalnego i atonalnego, 
 • realizacja a vista dwugłosowego ćwiczenia rytmicznego.

3. Rozmowa kwalifikacyjna:

 • sprawdzenie ogólnej wiedzy muzycznej z zakresu szkoły muzycznej II stopnia (zasady muzyki, historia muzyki, formy muzyczne), 
 • autoprezentacja uwzględniająca doświadczenie muzyczne, motywację do podjęcia studiów na wybranym kierunku i zakresie oraz przybliżenie własnych zainteresowań.

Zakres: ANIMACJA I EDUKACJA MUZYCZNA

1. Egzamin praktyczny:

 • sprawdzian dyspozycji słuchowych (rozpoznawanie interwałów i akordów, śpiewanie trójdźwięków, czytanie nut głosem, realizacja podanego rytmu),
 • prezentacja dyspozycji głosowych (wykonanie pieśni lub piosenki z jednocześnie realizowanym przez siebie akompaniamentem instrumentalnym – na dowolnym instrumencie [o określonej wysokości dźwięku]).

2. Przedstawienie ogólnej koncepcji własnej inicjatywy animacyjnej lub edukacyjnej – egzamin ustny.

3. Rozmowa kwalifikacyjna:

 • sprawdzenie ogólnej wiedzy muzycznej (zasady muzyki, historia muzyki, formy muzyczne),
 • autoprezentacja uwzględniająca doświadczenie muzyczne, motywację do podjęcia studiów na wybranym kierunku i zakresie oraz przybliżenie własnych zainteresowań.

Zakres: DYRYGENTURA CHÓRALNA

1. Egzamin praktyczny:

 • dyrygentura: wykonanie dwóch utworów chóralnych a cappella (utwór kompozytora epoki renesansu lub baroku oraz utwór chóralny kompozytora epoki romantyzmu); kandydat dyryguje do akompaniamentu fortepianowego – skany partytur chóralnych lub wyciągów fortepianowych dyrygowanych utworów należy umieścić najpóźniej na tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA,
 • prezentacja dyspozycji głosowych (wykonanie dwóch utworów zróżnicowanych pod względem stylistycznym z akompaniamentem fortepianowym) – skany nut do akompaniamentu fortepianowego należy umieścić najpóźniej na tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA,
 • sprawdzenie ogólnej wiedzy muzycznej z zakresu szkoły muzycznej II stopnia (zasady muzyki, historia muzyki, formy muzyczne).

2. Egzamin ustny z kształcenia słuchu:

 • rozpoznanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
 • rozpoznanie metrum, rytmu i wysokości dźwięków podanej melodii,
 • śpiewanie trójdźwięków i czterodźwięków (z wykorzystaniem kamertonu),
 • czytanie nut głosem: śpiewanie a vista ćwiczenia tonalnego z tekstem słownym i ćwiczenia atonalnego,
 • realizacja a vista dwugłosowego ćwiczenia rytmicznego.

3. Egzamin pisemny z harmonii, obejmujący harmonizację sopranu i realizację podanych funkcji harmonicznych w fakturze chóralnej czterogłosowej oraz analizę przebiegu harmonicznego.

Kierunek: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

– wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia

– konkursowy egzamin wstępny 

1. Egzamin praktyczny:

 • wykonanie programu na organach lub na fortepianie (instrument do wyboru, w obu przypadkach obowiązuje wykonanie co najmniej dwóch utworów, w tym formy polifonicznej – czas prezentacji 10-20 minut),
 • prezentacja przygotowanego akompaniamentu do wybranej przez kandydata pieśni kościelnej,
 • prezentacja dyspozycji głosowych (wykonanie pieśni lub śpiewu chorałowego),
 • sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów.

2. Egzamin ustny z kształcenia słuchu: 

 • rozpoznanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków, 
 • rozpoznanie metrum, rytmu i wysokości dźwięków podanej melodii,
 • śpiewanie trójdźwięków i czterodźwięków,
 • czytanie nut głosem,
 • realizacja a vista ćwiczenia rytmicznego.

3. Egzamin pisemny z harmonii, obejmujący harmonizację sopranu, harmonizację basu, realizację podanych funkcji harmonicznych w fakturze chóralnej czterogłosowe

WARUNKI PRZYJĘĆ I EGZAMIN WSTĘPNY 

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE (2-letnie)

Warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach jest posiadanie dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych, I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników egzaminu wstępnego o charakterze konkursowym.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się również kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym poza granicami RP, nostryfikowanym lub uznanym za równorzędny ze świadectwem wydanym w Polsce, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki (studia stacjonarne)

Zakres: KOMPOZYCJA

– konkursowy egzamin wstępny:

przedstawienie partytur minimum trzech kompozycji o zróżnicowanej obsadzie

rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

Zakres: TEORIA MUZYKI

– konkursowy egzamin wstępny:

prezentacja wypowiedzi na jeden z trzech przygotowanych przez Kandydata tematów w zakresie teorii muzyki

(ok. 30 min.) 

rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

Zakres: MUZYKOTERAPIA

– konkursowy egzamin wstępny:

rozmowa kwalifikacyjna oceniająca cechy osobowości oraz wiedzę Kandydata, predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty oraz pracy naukowo-badawczej

Kierunek: dyrygentura (studia stacjonarne)

– konkursowy egzamin wstępny:

• część 1: dyrygowanie po jednym utworze wybranym przez Kandydata z każdej grupy zamieszczonej poniżej:

I grupa

F. Liszt – Preludia – poemat symfoniczny

S. Moniuszko – Bajka – uwertura koncertowa

P. Czajkowski – Romeo i Julia – uwertura fantazja

II grupa

L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67

J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73

R. Schumann – IV Symfonia d-moll op. 120

• część 2: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

Kierunek: instrumentalistyka 

(studia stacjonarne, niestacjonarne i English Division)

– konkursowy egzamin wstępny (dwa etapy)

Etap I:

– egzamin z gry na instrumencie – prezentacja 30-45-minutowego 

programu (program podano na stronach 30, 32)

Etap II:

– kolokwium z wiedzy dotyczącej kierunku studiów (egzamin ustny)

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim.

Kierunek: jazz i muzyka estradowa 

(studia stacjonarne, niestacjonarne i English Division)

– konkursowy egzamin wstępny (dwa etapy)

• Etap I:

– egzamin praktyczny: prezentacja programu gry na instrumencie w przypadku instrumentalistów jazzowych, śpiew dla wokalistów jazzowych, przegląd samodzielnych prac twórczych oraz gra na instrumencie – dla zakresu: kompozycja i aranżacja (program podano na stronach 34, 35)

• Etap II:

– kolokwium z wiedzy dotyczącej kierunku studiów z elementami kształcenia słuchu (egzamin ustny)

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim

Kierunek: wokalistyka (studia stacjonarne i English Division)

– konkursowy egzamin wstępny:

egzamin ze śpiewu solowego (program

zależny od wybranego zakresu studiów):

Zakres: PIEŚNIARSKO-ORATORYJNY

1. dowolna aria barokowa: oratoryjna lub kantatowa

2. dowolna aria klasyczna: oratoryjna lub koncertowa

3. dwie pieśni dowolne różnych epok

Jeden z utworów kompozytora polskiego.

rozmowa kwalifikacyjna

Zakres: WOKALNO-AKTORSKI

1. aria operowa kompozytora XVII lub XVIII wieku

2. aria operowa kompozytora XIX lub XX wieku

3. dowolna aria operowa

4. dowolna pieśń

Jeden z utworów kompozytora polskiego.

rozmowa kwalifikacyjna

Zakres: ŚPIEW HISTORYCZNY

1. utwór XVII wieku

2. utwór XVIII wieku

3. utwór dowolny

4. utwór dowolny a cappella

rozmowa kwalifikacyjna z elementami wiedzy

dotyczącej kierunku studiów

W przypadku English Division egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne)

konkursowy egzamin wstępny 

Zakres: EDUKACJA MUZYCZNA Z PROWADZENIEM ZESPOŁÓW 

1. Egzamin praktyczny:

 • dyrygowanie (wykonanie dwóch utworów zróżnicowanych pod względem stylistycznym na chór a cappella), Kandydat dyryguje do akompaniamentu fortepianowego – skany partytur chóralnych lub wyciągów fortepianowych dyrygowanych utworów należy umieścić najpóźniej na tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA,
 • emisja głosu (wykonanie pieśni lub piosenki z jednocześnie realizowanym przez siebie akompaniamentem instrumentalnym – na dowolnym instrumencie [o określonej wysokości dźwięku]).

2. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów.

Zakres: EDUKACJA MUZYCZNA Z PROWADZENIEM ZESPOŁÓW I NAUCZANIEM PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH W SZKOŁACH MUZYCZNYCH I STOPNIA

1. Egzamin praktyczny:

 • dyrygowanie (wykonanie dwóch utworów zróżnicowanych pod względem stylistycznym na chór a cappella), Kandydat dyryguje do akompaniamentu fortepianowego – skany partytur chóralnych lub wyciągów fortepianowych dyrygowanych utworów należy umieścić najpóźniej na tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA,
 • emisja głosu (wykonanie pieśni lub piosenki z jednocześnie realizowanym przez siebie akompaniamentem instrumentalnym – na dowolnym instrumencie [o określonej wysokości dźwięku]).

2. Rozmowa kwalifikacyjna:

 • sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów,
 • egzamin ustny z kształcenia słuchu:

– rozpoznanie interwałów, akordów, ciągu funkcji harmonicznych,

– rozpoznanie metrum, rytmu i wysokości dźwięków w podanym przebiegu dwugłosowym,

– śpiewanie trójdźwięków i czterodźwięków, w tym form dominanty z rozwiązaniem,

– czytanie nut głosem: śpiewanie a vista ćwiczenia tonalnego i atonalnego,

– realizacja a vista dwugłosowego ćwiczenia rytmicznego.

Zakres: ANIMACJA KULTURY Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ I PRODUKCJĄ WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

1. Egzamin praktyczny:

 • prezentacja dyspozycji głosowych (wykonanie pieśni lub piosenki z dowolnym akompaniamentem instrumentalnym).

2. Rozmowa kwalifikacyjna:

 • przedstawienie szczegółowej koncepcji własnej inicjatywy animacyjnej lub edukacyjnej,
 • sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów.

Zakres: DYRYGENTURA CHÓRALNA

1. Egzamin praktyczny:

 • dyrygentura (trzy utwory chóralne: utwór polifoniczny a cappella kompozytorów epoki renesansu lub baroku [z wykluczeniem faktury nota contra notam]; jedna pieśń Karola Szymanowskiego z cyklu „Pieśni kurpiowskie”; współczesny utwór chóralny a cappella), Kandydat dyryguje do akompaniamentu fortepianowego – skany partytur chóralnych lub wyciągów fortepianowych dyrygowanych utworów należy umieścić najpóźniej na tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA,
 • śpiew solowy (wykonanie wybranej arii barokowej lub klasycznej oraz pieśni XIX lub XX wieku z akompaniamentem) – skany nut do akompaniamentu fortepianowego należy umieścić najpóźniej na tydzień przed egzaminem w dedykowanym folderze PORTFOLIO KANDYDATA.

2. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów.

Kierunek: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

konkursowy egzamin wstępny 

1. Egzamin praktyczny:

 • wykonanie programu na organach i prezentacja akompaniamentu liturgicznego:

– sonata J.S. Bacha (jedna część skrajna),

– preludium i fuga (z wyłączeniem BWV 553-561) lub fantazja/toccata i fuga J.S. Bacha / D. Buxtehudego,

– utwór dowolny z XIX-XXI w. (lub jego część),

 • prezentacja akompaniamentu do jednej zwrotki wybranej przez Kandydata pieśni oraz improwizacji na jej temat (czas realizacji 4-6 minut, forma dowolna).

2. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów.

WARWARUNKI PRZYJĘĆ

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe są płatne. Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowej amuz.wroc.pl w zakładce „Kandydat”.

Studia podyplomowe są uruchamiane jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej ich samofinansowanie.

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych, posiadający wiedzę muzyczną w zakresie co najmniej szkoły muzycznej I stopnia lub studium organistowskiego. Studia trwają dwa lata (cztery semestry). 

Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej – jeden raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela). Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Kryteria przyjęć:

– badanie przydatności zawodowej (rozmowa 

kwalifikacyjna)

– egzamin z teoretycznej i praktycznej wiedzy 

muzycznej (nie dotyczy Kandydatów posiadających 

dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia 

lub dyplom wyższych studiów muzycznych):

egzamin z teoretycznej wiedzy muzycznej 

obejmujący zasady muzyki oraz historię muzyki 

z literaturą muzyczną

egzamin z praktycznej wiedzy muzycznej 

obejmujący wykonanie dwóch przygotowanych 

utworów na wybranym przez Kandydata 

instrumencie

Wymagane dokumenty:

– wydrukowany i podpisany przez Kandydata 

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie 

internetowej amuz.wroc.pl

– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) 

oraz dodatkowo kserokopia dyplomu

– jedno zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)

– dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia 

(dotyczy osób ubiegających się o zwolnienie 

z egzaminu z teoretycznej i praktycznej wiedzy 

muzycznej)

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych. Celem studiów jest ogólny rozwój warsztatu kompozytorskiego, zapoznanie z róż- nymi technologiami tworzenia muzyki z pomocą komputera, realizacje muzyki do spektakli teatralnych oraz filmów krótkometrażowych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:

kompozycja specjalna

kompozycja muzyki komputerowej

kompozycja muzyki teatralnej i filmowej

fakultety

Kryteria przyjęć:

– rozmowa kwalifikacyjna

– przegląd nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu 

partytur kompozycji o zróżnicowanej obsadzie 

Wymagane dokumenty:

– wydrukowany i podpisany przez Kandydata 

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie 

internetowej amuz.wroc.pl

– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) 

oraz dodatkowo kserokopia dyplomu

– wykaz dorobku artystycznego (kompozycje, 

wykonania tych kompozycji i ewentualne nagrania)

– jedno zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)

RUNKI PRZYJĘĆ

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia. Celem ich jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć muzykowania zespołowego w szkołach muzycznych I stopnia. W oparciu o koncepcję muzykowania zespołowego, wdrażaną w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: 

od opracowywania i instrumentowania nowej literatury na zespoły dziecięce, po prowadzenie zajęć grupowych 

i charakterystykę nowych relacji nauczyciel–uczeń–rodzic. Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

Studia trwają trzy semestry i obejmują m.in. zajęcia w zakresie:

podstaw instrumentoznawstwa oraz instrumentacji 

na szkolne zespoły kameralne

ćwiczeń aktywizujących i wyzwalających kreatywność 

podczas zajęć muzycznych prowadzonych w grupach

rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku szkolnym

organizacji i oceniania działań zespołowych

tworzenia programów nauczania

Kryteria przyjęć:

– przyjęcie następuje na podstawie złożonych 

dokumentów

– decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

– wydrukowany i podpisany przez Kandydata 

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie 

internetowej amuz.wroc.pl

– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) 

oraz jego kserokopia

– jedno zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia. Celem ich jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć nauczania początkowego gry na instrumencie. W oparciu o koncepcje wdrażane 

w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od metodyki i współczesnych technik nauczania gry na instrumencie wraz ze specjalistyczną literaturą muzyczną, po praktykę prowadzenia zajęć indywidualnych w oparciu o znajomość psychofizycz- nego rozwoju dziecka. 

Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

Studia trwają trzy semestry i obejmują m.in. poniższe zakresy:

metodyka nauczania początkowego gry na 

instrumencie

współczesne techniki nauczania gry na instrumencie

specjalistyczna literatura muzyczna

rozwój psychofizyczny dzieci w wieku szkolnym

praktyki pracy z dziećmi

Kryteria przyjęć:

– przyjęcie następuje na podstawie złożonych 

dokumentów

– decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

– wydrukowany i podpisany przez Kandydata 

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie 

internetowej amuz.wroc.pl

– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) 

oraz jego kserokopia

– jedno zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)

PODYPLOMOW

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w Zakresie Instrumentalistyki

Studia kierowane są w szczególności do absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. 

Celem ich jest poszerzenie wiedzy warsztatowej, opanowanie nowych utworów literatury instrumentalnej z uwzględnieniem współczesnych trendów interpreta- cyjnych oraz opanowanie współczesnych technik wyko-nawczych. 

Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:

instrument główny

praca z akompaniatorem (nie dotyczy tylko 

zakresów: fortepian, organy, akordeon, klawesyn

i gitara)

współczesne techniki wykonawcze

dawne techniki wykonawcze (dotyczy tylko zakresów: 

klawesyn i instrumenty dawne – skrzypce barokowe, 

altówka barokowa, wiolonczela barokowa)

literatura przedmiotu głównego (dotyczy tylko 

zakresów: fortepian, organy, gitara, klawesyn)

praktyka estradowa

Kryteria przyjęć: 

– prezentacja przygotowanego programu 

obejmującego utwory różnych epok i reprezentujące 

różne style muzyczne (czas trwania około 30 minut)

Wymagane dokumenty:

– wydrukowany i podpisany przez Kandydata 

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie 

internetowej amuz.wroc.pl

– dyplom ukończenia studiów wyższych oraz 

kserokopia dyplomu

– jedno zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)

NKI PRZYJĘĆ

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w Zakresie Kameralistyki

Studia kierowane są do instrumentalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. 

Celem ich jest doskonalenie warsztatu wykonawczego poprzez realizację reprezentatywnych utworów instrumentalnej literatury kameralnej z uwzględnieniem aktualnych trendów interpretacyjnych. 

Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:

instrument główny

dawne techniki wykonawcze

literatura przedmiotu głównego

praktyka estradowa

Kryteria przyjęć: 

– prezentacja przygotowanego programu (czas 

trwania: ok. 30 minut)

Wymagane dokumenty:

– wydrukowany i podpisany przez Kandydata 

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie 

internetowej amuz.wroc.pl

– dyplom ukończenia studiów wyższych oraz jego 

kserokopia

– jedno zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)

Podyplomowe Studia w Zakresie Wokalistyki

Studia kierowane są do wokalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. 

Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności technicznych i artystycznych w zakresie muzyki oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej i operowej. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:

śpiew solowy

praca z korepetytorem

przedmiot do wyboru według obowiązującego 

planu i programu studiów

Kryteria przyjęć: 

– prezentacja przygotowanego programu: 

15-minutowy dowolny program, w tym jeden utwór 

z drugiej połowy XX/XXI wieku

Wymagane dokumenty:

– wydrukowany i podpisany przez Kandydata 

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie

internetowej amuz.wroc.pl

– dyplom ukończenia studiów wyższych oraz jego 

kserokopia

– jedno zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)

Szczegółowe wymagania na egzamin wstępny 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: instrumentalistyka (studia stacjonarne)

Poziom studiów: studia I stopnia

RUNKI PRZYJĘĆ

SFortepian 

J.S. Bach – Preludium i Fuga z Das Wohltemperierte 

Klavier lub Toccata

Sonata jednego z następujących kompozytorów: 

J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven

Dwie etiudy o charakterze wirtuozowskim – w tym 

obowiązkowo jedna etiuda F. Chopina (z 

wyłączeniem etiud nieopusowanych oraz op. 10 nr 3, 

op.10 nr 6, op. 25 nr 7)

F. Chopin – utwór dowolny

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Klawesyn

J.S. Bach – Preludium i Fuga

D. Scarlatti – dwie sonaty (lub etiuda fortepianowa: 

Moszkowski, Chopin, Liszt itp.)

Sonata klasyczna cz. I i II (lub J.S. Bach – Partita, 

ewentualnie Suita)

utwór dowolnie wybrany przez kandydata

Kandydaci mogą zdawać egzamin praktyczny, grając przygotowane utwory na klawesynie, fortepianie lub organach.

Organy 

Preludium i Fuga lub Toccata i Fuga J.S. Bacha, D. 

Buxtehudego, V. Lübecka lub N. Bruhnsa

jedna z sonat triowych J.S. Bacha

opracowanie chorałowe z cantus firmus 

sfigurowanym

dowolnie wybrany utwór z literatury XIX, XX, XXI 

wieku

Czas trwania programu maksymalnie 35 minut.

Skrzypce barokowe, altówka barokowa

utwór na skrzypce lub altówkę solo (np. J.S. Bach – 

sonaty i partity lub G.Ph. Telemann – fantazje)

sonata lub suita z basso continuo (np. suita 

francuska, sonata włoska)

Program może być wykonywany na instrumencie współczesnym. Uczelnia nie zapewnia instrumentu 

z epoki baroku, także podczas procesu edukacji.

Wiolonczela barokowa 

J.S. Bach: Preludium z jednej z Suit na wiolonczelę 

solo BWV 1007–1010 (I–IV) do wyboru

Sonata wiolonczelowa z pierwszej połowy XVIII wieku

Etiuda J.L. Duporta do wyboru

Program może być wykonywany na wiolonczeli współczesnej i przy użyciu współczesnego smyczka. Uczelnia nie zapewnia instrumentu z epoki baroku, także podczas procesu edukacji.

TUDIA PODYPLOMOWEOMOWE

TUDIA PWARUNKI PRZYJĘĆ

Viola da gamba 

dwa utwory cykliczne o zróżnicowanej stylistyce 

lub ich wybrane części (około 20–30 minut).

Program może być wykonywany na wiolonczeli współczesnej lub kontrabasie.

Flet podłużny 

włoska sonata barokowa z basso continuo

W części technicznej:

gama

etiuda współczesna lub utwór na flet podłużny solo (van Eyck, Virgiliano, Bassano)

Flauto traverso 

dowolna etiuda lub utwór solowy

sonata lub suita barokowa

dowolny utwór z akompaniamentem

Program może być wykonywany na flecie współczesnym lub na innym instrumencie dętym drewnianym.

Obój barokowy

sonata barokowa

utwór dowolny

Program może być wykonywany na oboju współczesnym lub na flecie podłużnym.

Lutnia 

wykonanie dowolnego programu trwającego około 

15-20 minut na jednym instrumencie z rodziny lutni 

(lutnia renesansowa, lutnia barokowa, teorba, 

arcylutnia)

Program powinien być wykonany z tabulatur

lub z pamięci. Na egzamin należy przynieść dodatkową kopię tabulatur dla Komisji egzaminacyjnej. 

Program dla kandydatów grających na gitarze klasycznej:

wykonanie dowolnego programu będącego 

transkrypcją utworów skomponowanych na lutnię 

renesansową i/lub barokową

Czas programu: około 20-25 minut. 

Program powinien być wykonany z nut lub z pamięci.

Na egzamin należy przynieść dodatkową kopię nut dla Komisji egzaminacyjnej. 

Skrzypce

etiuda lub kaprys

dwie kontrastujące części Partity, Sonaty solowej

lub Chaconna z II Partity d-moll J.S. Bacha

Koncert skrzypcowy – część pierwsza lub części 

druga i trzecia 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Altówka 

dwa kaprysy o zróżnicowanej problematyce

dwie kontrastujące części z sonat, suit J.S. Bacha 

lub G.Ph. Telemanna

pierwsza część lub druga i trzecia część koncertu 

altówkowego

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Wiolonczela 

etiuda lub kaprys

preludium lub dwie kontrastujące części suity 

solowej

pierwsza część koncertu

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas 

I część koncertu

utwór lub etiuda o charakterze wirtuozowskim 

utwór o charakterze kantylenowym

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

przedstawienie 40-minutowego programu 

solowego złożonego z utworów pochodzących 

z minimum dwóch epok, zawierającego 

przynajmniej jedną formę cykliczną w całości

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Harfa 

etiuda wirtuozowska

sonata lub koncert

utwór dowolny

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Flet, obój, klarnet, fagot, saksofon 

koncert z towarzyszeniem fortepianu

sonata lub inna forma cykliczna (suita, partita, 

wariacje)

utwór dowolny (preferowany utwór solo)

Utwory powinny być zróżnicowane stylistyczne. Koncert 

lub inną formę cykliczną należy wykonać z pamięci.

 Trąbka, róg, puzon, tuba, eufonium 

gamy legato, non legato, pasaże prezentowane

w całej skali instrumentu

dwie etiudy o zróżnicowanej skali i problematyce 

technicznej

koncert lub utwór koncertowy z towarzyszeniem 

fortepianu

sonata lub inna forma cykliczna (suita, partita, 

wariacje)

utwór dowolny

Utwory winny reprezentować zróżnicowaną problematykę techniczną i przynajmniej dwa różne style. Koncert lub inną formę cykliczną należy wykonać z pamięci.

Instrumenty perkusyjne 

dwie etiudy na werbel, w tym jedna wyłącznie 

z wykorzystaniem techniki rudymentowej

etiuda na 4 kotły

utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu 

na marimbę z wykorzystaniem czteropałkowej 

techniki gry (wykonywany z pamięci)

utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu 

na wibrafon z wykorzystaniem czteropałkowej 

techniki gry (wykonywany z pamięci)

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Akordeon 

utwór polifoniczny (polifonizujący)

utwór cykliczny

utwór dowolny

utwór dowolny (oryginalny)

Kandydat na studia zobowiązany jest wykonać 

na egzaminie wstępnym program zróżnicowany pod względem technicznym, formalnym i stylistycznym. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Komisje zastrzegają sobie możliwość wyboru utworów i skracanie programu w trakcie egzaminu.

Szczegółowe wymagania na egzamin wstępny 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: instrumentalistyka (studia stacjonarne)

Poziom studiów: studia II stopnia

Fortepian 

J.S. Bach – Preludium i Fuga z Das Wohltemperierte Klavier

F. Chopin – jedna etiuda (z wyłączeniem etiud nr 3 i 6 z op. 10; 

nr 7 op. 25)

Sonata

utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Klawesyn 

jeden utwór z literatury XVII-wiecznej na instrumenty 

klawiszowe (np. G. Frescobaldi, G. Muffat, J.P. Sweelinck, L. 

Couperin) 

J.S. Bach – większa forma klawesynowa (np. partita, suita) 

jeden utwór z literatury XVIII-wiecznej na instrumenty 

klawiszowe (F. Couperin, D. Scarlatti, J.Ph. Rameau)

Kandydaci muszą wykonać program na klawesynie.

Organy

dowolnie wybrany utwór lub cykl (suita, msza, partita, 

wariacje) z epoki przedbachowskiej

jeden z utworów J.S. Bacha spośród niżej wymienionych: BWV 

532, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 552, 564, 

565, 566, 582

jeden utwór kompozytora polskiego

dowolnie wybrany utwór z literatury XIX, XX i XXI wieku

Czas trwania programu 45–60 minut.

Skrzypce barokowe, altówka barokowa,

wiolonczela barokowa, viola da gamba 

program jak na studia stacjonarne I stopnia, z tym że egzamin 

powinien być wykonany na instrumencie barokowym 

opatrzonym jelitowymi strunami i przy użyciu smyczka 

barokowego

Obój barokowy 

sonata solowa

koncert lub sonata

Kandydaci muszą wykonać program na oboju barokowym.

Lutnia 

wykonanie dowolnego programu trwającego około 15-20 

minut na jednym lub dwóch instrumentach z rodziny lutni 

(lutnia renesansowa, lutnia barokowa, teorba, arcylutnia)

Oceniane będą umiejętności techniczne oraz interpretacja utworów. Program powinien być wykonany z tabulatur lub z pamięci. Na egzamin należy przynieść dodatkową kopię tabulatur dla Komisji egzaminacyjnej. 

Flet podłużny 

włoska sonata barokowa z basso continuo

suita francuska z basso continuo

W części technicznej:

gama

dwie etiudy współczesne lub dwa utwory na flet podłużny solo 

(J. van Eyck, A. Virgiliano, G. Bassano)

Flauto traverso 

wybrana fantazja solowa z cyklu 12 Fantazji G.Ph. Telemanna

sonata barokowa włoska lub niemiecka

barokowa suita francuska

Program musi być wykonany w całości na flauto traverso. 

Skrzypce 

profil kameralno-orkiestrowy oraz solistyczny: 

– kaprys

– cały koncert XIX- lub XX-wieczny

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Altówka 

koncert 

utwór dowolny

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Wiolonczela 

koncert oraz utwór dowolny

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas 

koncert lub sonata oraz utwór dowolny

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

przedstawienie 45-minutowego programu solowego 

złożonego z utworów pochodzących z minimum dwóch epok, 

zawierającego przynajmniej jedną formę cykliczną w całości

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Harfa 

sonata lub koncert

utwór dowolny

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Flet, obój, klarnet, fagot, saksofon 

koncert z towarzyszeniem fortepianu

sonata, suita (utwór cykliczny)

utwór dowolny (preferowany utwór solo)

Utwory powinny być zróżnicowane stylistyczne.

Trąbka, róg, puzon, tuba, eufonium 

koncert z towarzyszeniem fortepianu (gra z pamięci)

sonata lub inna forma cykliczna (suita, partita, wariacje)

Utwory powinny być o zróżnicowanej problematyce technicznej 

i przynajmniej w dwóch różnych stylach.

Instrumenty perkusyjne

etiuda lub utwór solowy na werbel z wykorzystaniem techniki 

rudymentowej i kompozycja J. Delecluse’a Test-Claire

etiuda lub utwór solowy na cztery, pięć lub sześć kotłów

utwór solowy multipercussion na zestaw membranofonów 

i idiofonów o nieokreślonej wysokości dźwięku (czas trwania 

do 8 minut)

utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu na marimbę 

z wykorzystaniem czteropałkowej techniki gry, zawierający 

fragmenty tremolowane (wykonywany z pamięci)

utwór solowy lub z towarzyszeniem fortepianu na wibrafon 

z wykorzystaniem czteropałkowej techniki, zawierający 

fragmenty wymagające zastosowania różnych sposobów 

tłumienia (wykonywany z pamięci)

W przypadku preferencji jednego z instrumentów sztabkowych – dwa utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu na marimbę lub wibrafon z wykorzystaniem czteropałkowej techniki gry. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Akordeon 

utwór polifoniczny 

utwór cykliczny 

utwór dowolny

utwór dowolny (oryginalny)

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Szczegółowe wymagania na egzamin wstępny 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: instrumentalistyka (studia niestacjonarne)

Poziom studiów: studia I stopnia

Fortepian 

J.S. Bach – Preludium i Fuga z Das Wohltemperierte 

Klavier lub Toccata

Sonata jednego z następujących kompozytorów:

J. Haydn, W.A. Mozart, M. Clementi, L. van Beethoven

jedna etiuda o charakterze wirtuozowskim

duża forma romantyczna

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Klawesyn 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Organy 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Kandydat na studia zobowiązany jest wykonać na egzaminie wstępnym program zróżnicowany pod względem technicznym, formalnym i stylistycznym. 

Skrzypce barokowe, altówka barokowa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Wiolonczela barokowa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Viola da gamba 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Flet podłużny 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Flauto Traverso 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Obój barokowy 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia 

Skrzypce 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Altówka 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Wiolonczela 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

Przedstawienie 30-minutowego programu solowego złożonego z utworów pochodzących z minimum dwóch epok, zawierającego przynajmniej jedną formę cykliczną w całości.

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Harfa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Flet, obój, klarnet, fagot, saksofon 

gamy legato, staccato, pasaże

dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce

koncert lub sonata z towarzyszeniem fortepianu

utwór dowolny (preferowany utwór solo)

Trąbka, róg, puzon, tuba, eufonium 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Instrumenty perkusyjne

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Akordeon 

utwór polifoniczny lub polifonizujący

utwór cykliczny (dla studiów I stopnia – części: 

wolna, szybka)

utwór dowolny

utwór dowolny (oryginalny)

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Komisje zastrzegają sobie możliwość wyboru utworów i skracanie programu w trakcie egzaminu

Szczegółowe wymagania na egzamin wstępny 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: instrumentalistyka (studia niestacjonarne)

Poziom studiów: studia II stopnia

Fortepian 

J.S. Bach – Preludium i Fuga z Das Wohltemperierte 

Klavier

F. Chopin – jedna etiuda (z wyłączeniem etiud nr 3 

i 6 z op. 10; op. 25 nr 7)

sonata

utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Klawesyn 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Organy 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Skrzypce barokowe, altówka barokowa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Wiolonczela barokowa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Viola da gamba 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Flet podłużny 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Flauto Traverso 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Obój barokowy 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia, wykonywany na oboju barokowym

Skrzypce 

etiuda lub kaprys

I lub II i III część dowolnego koncertu skrzypcowego

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Altówka 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Wiolonczela 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

przedstawienie 45-minutowego programu solowego złożonego z utworów pochodzących z minimum dwóch epok, zawierającego przynajmniej jedną formę cykliczną w całości

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Harfa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Flet, obój, klarnet, fagot, saksofon 

koncert 

sonata lub inna forma cykliczna

utwór dowolny (preferowany utwór solo)

Trąbka, róg, puzon, tuba, eufonium 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Instrumenty perkusyjne 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Akordeon 

utwór polifoniczny 

utwór cykliczny 

utwór dowolny

utwór dowolny (oryginalny)

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Komisje zastrzegają sobie możliwość wyboru utworów i skracanie programu w trakcie egzaminu.

Szczegółowe wymagania na egzamin wstępny 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: jazz i muzyka estradowa (studia stacjonarne)

Poziom studiów: studia I stopnia

Fortepian 

Część pierwsza – klasyczna

 • Preludium i Fuga z Das Wohltemperierte Klavier J.S. Bacha
 • dowolny utwór fortepianowy powstały w okresie od XIX wieku, 

trwający minimum 5 minut

Część druga – jazzowa

 • standard jazzowy All the things you are wykonany 

z fragmentami improwizowanymi, improwizowanie utworu na fortepian 

w oparciu o podany przez komisję egzaminacyjną przebieg harmoniczny

 • kompozycja w dowolnym stylu, przeznaczona do wykonania przez trio w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja

Kontrabasista i perkusista będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Organy Hammonda

Część pierwsza – klasyczna

 • Preludium i Fuga J.S. Bacha – na fortepianie lub organach Hammonda

Do wyboru jeden z poniższych podpunktów:

 • dowolny utwór fortepianowy powstały w okresie od XIX wieku, trwający minimum 5 minut – na fortepianie
 • dowolny utwór organowy powstały w okresie od XIX wieku, trwający minimum 5 minut – na organach Hammonda

Część druga – jazzowa

Dowolnie wybrane dwa standardy jazzowe:

 • pierwszy standard jazzowy do wykonanie w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja
 • drugi standard jazzowy do wyboru z poniższych podpunktów:

– standard jazzowy do wykonania w składzie: organy Hammonda, gitara, perkusja (rolę basisty pełni Kandydat-organista) 

lub

– standard jazzowy do wykonania w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja

Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci. Uczelnia zapewnia organy Hammonda.

Flet poprzeczny, klarnet

Część pierwsza – klasyczna

 • gamy i pasaże
 • dwie etiudy: kantylenowa i techniczna
 • pozycja koncertowa zaliczana do klasyki klarnetowej 

z towarzyszeniem fortepianu

 • utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Część druga – jazzowa

 • dowolnie wybrane trzy standardy jazzowe wykonane 

z towarzyszeniem sekcji rytmicznej

Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Saksofon 

Część pierwsza – klasyczna

 • dwie etiudy: kantylenowa i techniczna
 • pozycja koncertowa zaliczana do klasyki saksofonowej z towarzyszeniem fortepianu

Część druga – jazzowa

 • dowolnie wybrane dwa standardy jazzowe wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej

Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Trąbka

Część pierwsza – klasyczna

 • dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej
 • pozycja koncertowa zaliczana do klasyki trąbkowej z towarzyszeniem fortepianu

Część druga – jazzowa

 • dowolnie wybrane trzy standardy jazzowe wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej

Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Puzon 

Część pierwsza – klasyczna

 • dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej 
 • pozycja koncertowa zaliczana do klasyki puzonowej z towarzyszeniem fortepianu

Część druga – jazzowa

 • dowolnie wybrane dwa standardy jazzowe wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej

Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

 • standard jazzowy All the things you are wykonany z fragmentami improwizowanymi, improwizowanie utworu na gitarę w oparciu o podany przez komisję egzaminacyjną przebieg harmoniczny
 • kompozycja w dowolnym stylu, przeznaczona do wykonania przez trio 

w składzie: gitara, kontrabas, perkusja

Kontrabasista i perkusista będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara basowa 

 • dowolnie wybrane trzy standardy jazzowe, przeznaczone do wykonania w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja

Pianista i perkusista będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas 

Część pierwsza – klasyczna

 • dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej
 • pozycja koncertowa zaliczana do klasyki kontrabasowej z towarzyszeniem fortepianu

Część druga – jazzowa

 • dowolnie wybrane trzy standardy jazzowe, przeznaczone do wykonania w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja

Pianista i perkusista będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Perkusja

Część pierwsza – klasyczna

 • dwie etiudy na werbel, z których jedna powinna być oparta na technice rudymentowej

Część druga – jazzowa

 • dwie kompozycje w dowolnym stylu, przeznaczone do wykonania przez trio w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja

Pianista i kontrabasista będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kompozycja i aranżacja

 • przegląd samodzielnych prac twórczych (kompozycji i/lub aranżacji) Kandydata

Nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery samodzielnie napisane kompozycje lub aranżacje utrzymane w stylistyce jazzowej, przedstawione w formie partytur. 

 • gra na instrumencie

Kandydat realizuje dowolny utwór jazzowy (wraz z improwizacją) z towarzyszeniem akompaniamentu. W przypadku konieczności współpracy z sekcją akompaniującą z Uczelni, kandydat zobowiązany jest do uprzedniego przygotowania nut dla muzyków towarzyszących.

Wokalistyka

Trzy utwory o różnej stylistyce wykonawczej:

 • ballada jazzowa (utwór w wolnym tempie o charakterze kantylenowym)
 • standard jazzowy w średnim tempie (medium swing)
 • utwór dowolny o charakterze stylistycznym innym niż dwa poprzednie

Przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany w języku polskim. Kandydat przed przystąpieniem do egzaminów powinien przygotować i przesłać nuty dla pianisty lub sekcji rytmicznej, która będzie uczestniczyć w egzaminach.

Szczegółowe wymagania na egzamin wstępny 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: jazz i muzyka estradowa (studia stacjonarne)

Poziom studiów: studia II stopnia

Fortepian 

 • standard jazzowy All the things you are wykonany z fragmentami improwizowanymi; dowolnie wybrane standardy jazzowe zróżnicowane pod względem tempa, stylu i charakteru
 • realizacja improwizacji na podstawie zadanego przez Komisję przebiegu harmonicznego, w określonej stylistyce i formie

Całość programu – minimum 25 minut. Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. Kandydat może zaprezentować własną sekcję. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Organy Hammonda

 • dowolnie wybrane trzy standardy jazzowe, wykonane na organach Hammonda wraz z partią basu, zróżnicowane pod kątem tempa i ogólnego charakteru, realizacja różnego rodzaju stylów i przyporządkowanych im linii basowych – walking/swing, bossa nova/latin, funk, blues, itp., wraz z improwi-zacją z towarzyszeniem perkusji oraz gitary lub fortepianu. Partia basu może być grana lewą ręką, lewą nogą lub w sposób mieszany 
 • realizacja improwizacji na podstawie zadanego przez Komisję przebiegu harmonicznego w określonej stylistyce i formie

Całość programu – minimum 25 minut. Perkusista i gitarzysta będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Flet poprzeczny, klarnet 

 • dowolnie wybrane standardy jazzowe wykonane 

z towarzyszeniem sekcji rytmicznej

Całość programu – minimum 25 minut. Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia.

Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Saksofon 

 • dowolnie wybrane standardy jazzowe zróżnicowane pod względem tempa, stylu i charakteru
 • realizacja improwizacji na podstawie zadanego przez Komisję przebiegu harmonicznego, w określonej stylistyce i formie

Całość programu – minimum 25 minut. Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. 

Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Trąbka 

 • dowolnie wybrane standardy jazzowe zróżnicowane pod względem tempa, stylu i charakteru
 • realizacja improwizacji na podstawie zadanego przez Komisję przebiegu harmonicznego, w określonej stylistyce i formie

Całość programu – minimum 25 minut. Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. 

Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Puzon 

 • dowolnie wybrane standardy jazzowe zróżnicowane pod względem tempa, stylu i charakteru
 • realizacja improwizacji na podstawie zadanego przez Komisję przebiegu harmonicznego, w określonej stylistyce i formie

Całość programu – minimum 25 minut. Sekcję rytmiczną zapewnia Uczelnia. Kandydat może zaprezentować się z własną sekcją. Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

 • standard jazzowy All the things you are wykonany z fragmentami improwizowanymi, improwizowanie utworu na gitarę w oparciu o podany przez Komisję Egzaminacyjną przebieg harmoniczny
 • kompozycja w dowolnym stylu, przeznaczona do wykonania przez trio 

w składzie: gitara, kontrabas, perkusja

Kontrabasista i perkusista będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas, gitara basowa 

 • dowolnie wybrane trzy standardy jazzowe zróżnicowane pod kątem tempa i ogólnego charakteru; realizacja różnego rodzajów stylów i przyporządko-wanych im linii basowych – walking/swing, latin, funk, blues itp. wraz z im-prowizacją; realizacja improwizacji na podstawie zadanego przez Komisję przebiegu harmonicznego, w określonej stylistyce i formie

Całość programu – minimum 25 minut. 

Pianista i perkusista będą do dyspozycji. 

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Perkusja 

 • dowolnie wybrane, zróżnicowane pod względem ogólnego charakteru standardy jazzowe pozwalające zaprezentować swobodne poruszanie się za pomocą pałek oraz mioteł perkusyjnych w różnych stylistykach oraz dynamikach
 • realizacja przebiegu rytmicznego i improwizacji na określonym stylistycznie i formalnie odcinku utworu

Całość programu – minimum 25 minut. 

Pianista i kontrabasista będą do dyspozycji.

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kompozycja i aranżacja

 • przegląd samodzielnych prac twórczych (kompozycji i/lub aranżacji) Kandydata

Kandydaci składają nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć samodzielnie napisanych kompozycji lub aranżacji utrzymanych w stylistyce jazzowej. Prace twórcze kandydata powinny być przedstawione w formie partytur. Wśród przedstawionych prac twórczych przynajmniej jedna powinna obejmować utwór przeznaczony na orkiestrę jazzową typu big band.

 • gra na instrumencie

Kandydat realizuje dowolny utwór jazzowy (wraz z improwizacją) z towarzyszeniem

akompaniamentu. W przypadku konieczności współpracy sekcją akompaniującą z Uczelni, kandydat zobowiązany jest do uprzedniego przygotowania nut dla muzyków towarzyszących.

Wokalistyka

Trzy utwory o różnej stylistyce wykonawczej:

 • ballada jazzowa (utwór w wolnym tempie o charakterze kantylenowym)
 • standard jazzowy w średnim tempie (medium swing)
 • utwór dowolny o charakterze stylistycznym innym niż dwa poprzednie

Przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany w języku polskim. Kandydat przed przystąpieniem do egzaminów powinien przygotować i przesłać nuty dla pianisty lub sekcji rytmicznej, która będzie uczestniczyć w egzaminach.

Komisje zastrzegają sobie możliwość wyboru utworów i skracanie programu w trakcie egzaminu.

Szczegółowe wymagania na egzamin wstępny 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: jazz i muzyka estradowa (studia niestacjonarne)

Poziom studiów: studia I stopnia oraz II stopnia

Kierunek: jazz i muzyka estradowa 

(studia niestacjonarne)

Poziom studiów: studia I stopnia

Fortepian

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Organy Hammonda

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Flet poprzeczny, klarnet 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Saksofon 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Trąbka 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Puzon 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas, gitara basowa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Perkusja 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kompozycja i aranżacja

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Wokalistyka

Program i wymagania jak na studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: jazz i muzyka estradowa 

(studia niestacjonarne)

Poziom studiów: Studia II stopnia

Fortepian 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Organy Hammonda

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Flet poprzeczny, klarnet 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Saksofon 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Trąbka 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Puzon 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Gitara 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kontrabas, gitara basowa 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Perkusja 

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Program egzaminu należy wykonać z pamięci.

Kompozycja i aranżacja

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Wokalistyka

Program i wymagania jak na studia stacjonarne II stopnia

Pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00 – 15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00
Kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00