+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Profesor, doktor habilitowany, teoretyk muzyki, muzykolog. Studiowała teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1976-1981). W 1985 roku, dzięki stypendium Rządu Francuskiego przebywała w Paryżu, gdzie prowadziła badania naukowe nad twórczością Aleksandra Tansmana. W 1992 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w 2006 roku stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w specjalności teoria muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, a w 2014 tytuł profesora sztuk muzycznych.

Od 1981 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie od 2006 roku była kierownikiem Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, a od 2010 roku pełni funkcję kierownika Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Zorganizowała serie konferencji dotyczących analizy dzieła muzycznego, śląskiej kultury muzycznej, patrona Akademii Muzycznej we Wrocławiu – Karola Lipińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii i teorii muzyki XX i XXI wieku, twórczości kompozytorów polskich XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Aleksandra Tansmana, Marty Ptaszyńskiej, kompozytorów wrocławskich, a także historii kultury muzycznej powojennego Wrocławia, analizy muzycznej (w szczególności analizy semiotycznej).

W swoim dorobku posiada dwie książki: „Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana” i „Twórczość kompozytorów wrocławskich w latach 1945-2000”, liczne artykuły w polskich i zagranicznych monografiach zbiorowych oraz czasopismach naukowych, jak również hasła w Encyklopedii muzycznej PWM, Encyklopedii Wrocławia i Polskim Słowniku Biograficznym. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą (Paryż, Los Angeles, Imatra, Rennes, Banská Štiavnica, Canterbury, Kowno, Kluż-Napoca, Ateny). Jest redaktorem dziesięciu monografii zbiorowych z takich serii, jak: Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis, Tradycje śląskiej kultury muzycznej, Muzycy wrocławscy (Ryszard Bukowski, Tadeusz Natanson), Karol Lipiński – życie, działalność, epoka. Jest członkiem stowarzyszeń, m.in.: Les Amis d’Aleksandre Tansman w Paryżu, Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej w Warszawie, Academy of Cultural Heritages w Helsinkach, Athens Institute for Education and Research w Atenach.