+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Studia Podyplomowe

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

Celem Podyplomowych Studiów Muzykoterapii jest kształcenie kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w placówkach służby zdrowia, w placówkach związanych z edukacją i terapią osób z niepełnosprawnością, ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji, w centrach rekreacyjnych. Oferta kierowana jest do absolwentów studiów wyższych posiadających wiedzę i kompetencje muzyczne na poziomie co najmniej szkoły muzycznej I st. lub studium organistowskiego.

Formuła Podyplomowych Studiów Muzykoterapii jest zgodna ze strategią rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zakłada się w niej bowiem wykorzystanie sztuki muzycznej w działaniach na rzecz profilaktyki oraz ochrony i przywracania ludzkiego zdrowia w zakresie sfery psychicznej i fizycznej.

Absolwenci studiów podyplomowych dysponują umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji muzykoterapeutycznych, są przygotowani do podejmowania działań terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych, a także do merytorycznej współpracy z innymi specjalistami.

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i obejmują m.in. zajęcia z zakresu teorii muzykoterapii, programowania muzyki do terapii, metod i technik muzykoterapii oraz muzykoterapii w praktyce klinicznej (w rehabilitacji psychiatrycznej, w zaburzeniach psychicznych, nerwicowych, surdo- i tyflomuzykoterapii, u osób z uszkodzeniami CUN), w programie studiów znajdują się także zajęcia arteterapii i choreoterapii.

Zajęcia odbywają się systemem zaocznym – raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela). Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone są na terenie uczelni, ćwiczenia praktyczne z dziećmi i dorosłymi (w grupach) odbywają się w szpitalach, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych na terenie Wrocławia. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.   W zależności od globalnej sytuacji epidemicznej sposoby realizacji są dostosowywane do aktualnych wymogów. Istnieje możliwość realizacji części zajęć w systemie zdalnym.

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

Celem studiów jest ogólny rozwój warsztatu kompozytorskiego, zapoznanie z różnymi technologiami tworzenia muzyki z pomocą komputera, realizacje muzyki do spektakli teatralnych oraz filmów krótkometrażowych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• kompozycja specjalna,
• kompozycja muzyki komputerowej,
• kompozycja muzyki teatralnej i filmowej,
• fakultety.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych.

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć muzykowania zespołowego w szkołach muzycznych I stopnia. W oparciu o koncepcję muzykowania zespołowego, wdrażaną w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od opracowywania i instrumentowania nowej literatury na zespoły dziecięce, poprowadzenie zajęć grupowych i charakterystykę nowych relacji nauczyciel–uczeń–rodzic. Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

Studia trwają trzy semestry i obejmują m.in. zajęcia w zakresie:
• podstaw instrumentoznawstwa oraz instrumentacji na szkolne zespoły kameralne,
• ćwiczeń aktywizujących i wyzwalających kreatywność podczas zajęć muzycznych prowadzonych w grupach,
• rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku szkolnym,
• organizacji i oceniania działań zespołowych,
• tworzenia programów nauczania.

Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia.

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć nauczania początkowego gry na instrumencie. W oparciu o koncepcje wdrażane w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od metodyki i współczesnych technik nauczania gry na instrumencie wraz ze specjalistyczną literaturą muzyczną, po praktykę prowadzenia zajęć indywidualnych w oparciu o znajomość psychofizycznego rozwoju dziecka. Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

Studia trwają trzy semestry i obejmują m.in. poniższe zakresy:
• metodyka nauczania początkowego gry na instrumencie,
• współczesne techniki nauczania gry na instrumencie,
• specjalistyczna literatura muzyczna,
• rozwój psychofizyczny dzieci w wieku szkolnym,
• praktyki pracy z dziećmi.

Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia.

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy warsztatowej, opanowanie nowych utworów literatury instrumentalnej z uwzględnieniem współczesnych trendów interpretacyjnych oraz opanowanie współczesnych technik wykonawczych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• instrument główny,
• praca z akompaniatorem (nie dotyczy tylko zakresów: fortepian, organy, akordeon, klawesyn i gitara),
• współczesne techniki wykonawcze,
• dawne techniki wykonawcze (dotyczy tylko zakresów: klawesyn i instrumenty dawne – skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa),
• literatura przedmiotu głównego (dotyczy tylko zakresów: fortepian, organy, gitara, klawesyn),
• praktyka estradowa.

Studia kierowane są w szczególności do absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych.

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w Zakresie Kameralistyki

Celem studiów jest doskonalenie warsztatu wykonawczego poprzez realizację reprezentatywnych utworów instrumentalnej literatury kameralnej z uwzględnieniem aktualnych trendów interpretacyjnych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• instrument główny,
• dawne techniki wykonawcze,
• literatura przedmiotu głównego,
• praktyka estradowa.

Studia kierowane są do instrumentalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych.

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności technicznych i artystycznych w zakresie muzyki oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej i operowej. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:
• śpiew solowy,
• praca z korepetytorem,
• zespoły wokalne (do wyboru: opracowanie oratoriów i kantat, seminarium liryki słowiańskiej lub seminarium liryki zachodnioeuropejskiej).

Studia kierowane są do wokalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych.

Pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek A, pok. 011
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00–15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00–15.00

lub

Wydział Kompozycji, Dyrygentury,Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel.: 71 310 06 70
e-mail: mariola.kalinowska@amkl.edu.pl

Wydział Instrumentalny
tel.: 71 310 05 14 oraz tel.: 71 310 05 16
e-mail: anna.stelmach@amkl.edu.pl lub anna.gonerska@amkl.edu.p
l

Wydział Wokalny
tel.: 71 310 05 15
e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel.: 71 310 05 12
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

English Division
tel.: 71 310 06 70
e-mail: englishdivision@amkl.edu.pl

Studia podyplomowe
Na wydziale właściwym dla wybranego kierunku studiów podyplomowych