+48 71 310 05 00 info@amkl.edu.pl

Szkoła Doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AMKL
rozpoczyna się 1 lipca i kończy 30 września 2021 roku.

Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej prowadzone jest w drodze konkursu i składa się z czterech etapów, w których sprawdza i ocenia się: 

1. Dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub naukowe, przy czym w przypadku kompozytorów ocenie podlega ponadto 5 prac na zróżnicowany skład wykonawczy, ukazujących możliwie szerokie spektrum techniki kompozytorskiej kandydata (ETAP I, bez udziału kandydata – 17 września 2021 – piątek).

2. Wykonanie programu artystycznego albo wypowiedź na temat wybrany przez KRSD albo autoprezentację kompozytora – zgodnie z wybranym zakresem kształcenia w Szkole Doktorskiej (ETAP II – 20 września 2021 – poniedziałek).

3. Kompetencje humanistyczne oraz wypowiedź na temat związany z obszarem planowanej pracy doktorskiej (ETAP III – 21 września 2021 – wtorek).

4. Poziom zaawansowania w opanowaniu języka obcego nowożytnego, w przypadku gdy kandydat nie posiada odpowiedniego certyfikatu językowego (jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. włoski) (ETAP IV – 21 września 2021 – wtorek).
Wykaz respektowanych certyfikatów znajduje się w załączniku nr 2 do „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMKL”.

Limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej AMKL na rok akademicki 2021/2022 ustalony został w liczbie dwóch miejsc. 

Uchwała nr 2/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 50/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora AMKL 

Uwaga:
Kandydat składa dokumentację zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Uczelnia nie zapewnia kandydatom akompaniatorów.