Wybierz Wydział I!

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii znajduje się w elitarnej grupie niecałych 5% jednostek naukowych w Polsce posiadających wyróżniającą kategorię naukową A+, przy ogólnej liczbie prawie tysiąca jednostek naukowych podlegających w 2017 roku kompleksowej ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Dodatkowo, został najwyżej oceniony spośród wszystkich wydziałów muzycznych. 
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii kształci profesjonalnych artystów muzyków wszechstronnie i nowocześnie przygotowanych do samodzielnej pracy artystycznej, działalności naukowo-badawczej oraz dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, pracy w szkolnictwie.

Głównym celem kształcenia w ramach zakresu kompozycja jest wielopłaszczyznowy rozwój młodego twórcy, kształtowanie jego artystycznej osobowości i ukierunkowanie zainteresowań. Podstawą tego procesu jest przyswojenie przez studentów współczesnego warsztatu kompozytorskiego. Absolwenci studiów w zakresie kompozycji wykazują się jego dobrym opanowaniem, umożliwiającym samodzielną pracę twórczą (studia I stopnia), jak również dysponują pogłębioną wiedzą konieczną do wypracowania własnego idiomu stylistycznego (studia II stopnia). Studenci kompozycji mają możliwość realizacji utworów elektroakustycznych i komputerowych, które tworzą w profesjonalnie wyposażonym Studiu Kompozycji Komputerowej. Zapoznają się także z problematyką kompozycji teatralnej i filmowej.

Kierunek dyrygentura przygotowuje studentów do pracy artystycznej i organizacyjnej w zespołach instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, w tym w orkiestrach symfonicznych. W celu pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dyrygentury oraz poszukiwania nowych dróg wyrażania swojego języka muzycznego, studenci uczestniczą w licznych hospitacjach i praktykach w zespołach chóralnych i orkiestrowych. Zapoznają się zarówno z dziełami epok wcześniejszych (studia I stopnia), jak również z muzyką XX i XXI wieku (studia II stopnia). Zdobyty podczas studiów warsztat dyrygencki umożliwia podjęcie różnych przedsięwzięć artystycznych, także tych na pograniczu sztuk. Absolwenci kierunku dyrygentura wyróżniają się aktywną działalnością w instytucjach kultury, mediach, a także w zakresie animacji kultury.

Studenci zakresu teoria muzyki wyposażeni zostają w merytoryczny i metodologiczny warsztat, niezbędny do formułowania szeroko pojętej refleksji teoretycznej dotyczącej dzieła muzycznego i innych zjawisk w zakresie sztuki muzycznej, z uwzględnieniem takich dyscyplin, jak akustyka muzyczna, psychologia czy socjologia muzyki. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwenci przygotowani są ponadto do pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym podstawowym (studia I stopnia) oraz pracy naukowo-badawczej, edytorskiej, publicystycznej i dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia muzycznego (studia II stopnia).

Absolwenci zakresu muzykoterapia legitymują się podstawową wiedzą zawodową oraz umiejętnościami w zakresie różnych metod muzykoterapii (studia I stopnia) oraz pogłębioną wiedzą zawodową i umiejętnościami w zakresie metod muzykoterapii przydatnych w leczeniu, wychowaniu, rehabilitacji i resocjalizacji, co pozwala na podjęcie pracy w zawodzie muzykoterapeuty w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach typu opiekuńczego, ośrodkach szkolno-wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a także do prowadzenia dydaktyki w szkolnictwie wyższym (studia II stopnia).